Úvodní stránka       Obchodní podmínky       Nová registrace       Naše tipy         Rozety FIX-IN        Orientace kování       Montáž kování       Kontakt
UŽIVATELUŽIVATEL
Uživatel
Heslo
Registrace

NÁKUPNÍ KOŠÍKNÁKUPNÍ KOŠÍK

RYCHLÝ KONTAKTRYCHLÝ KONTAKT

AKCEAKCE

ODKAZYODKAZY


Obchodní podmínky


V následujícím textu naleznete informace týkající se podmínek nákupu v tomto internetovém obchodì. Odesláním objednávky a pøevzetím objednaného zboží dáváte najevo souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.
Objednávka
 • Objednávku zboží vytvoøíte postupem, který je podrobnì popsán v návodu Jak nakupovat.
 • Po odeslání objednávky Vám bude zasláno e-mailem její potvrzení. V pøípadì, že v tomto potvrzení naleznete nìjaké nesrovnalosti, prosíme kontaktujte nás okamžitì e-mailem ( v sekci Kontakty) nebo telefonicky. Pokud Vám tento email nepøíjde vùbec, objednávka pravdìpodobnì nebyla správnì zavedena do systému a je tøeba vytvoøit objednávku znovu.
Doruèení zboží a zpùsob úhrady
 • Zboží zasíláme výhradnì Èeskou poštou na dobírku nebo po pøipsání platby na náš úèet
 • Náklady spojené s balicím materiálem neúètujeme.
 • Ceny poštovného jsou podle aktuálního ceníku Èeské pošty. Pøi objednávce nad 5.000,- poštovné neúètujeme
 • V každém balíku je pøiložena faktura, kterou je nutné uschovat pro pøípad vrácení zboží.
 • Zboží je odesíláno do 2 až 3 dnù po obdržení platby (ve výjímeèných pøípadech nejpozdìji do 7 dnù - po dohodì se zákazníkem).
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu úètenku. Zároveò je povinen zaevidovat pøijatou tržbu u správce danì online; v pøípadì technického výpadku pak nejpozdìji do 48 hodin.
Kontrola dodávky
V pøípadì, že dobírkový balíèek pøijde viditelnì poškozen, kdy je tedy pøedpoklad, že zboží mùže být poškozeno, nepøebírejte tento balíèek od pošty. Dopravce (pošta) s Vámi následnì sepíše protokol o shledané závadì a zásilka bude doruèena zpìt odesílateli. Skuteènost o shledané závadì pøi doruèení a sepsání protokolu nám prosím neprodlenì oznamte a dohodneme se na dalším postupu, napø. o novém zaslání zboží. Na pozdìjší reklamaci závady (poškození zboží pøi pøepravì apod.) zjištìné až mimo pøítomnost poštovního doruèovatele, není možno brát ohled.
Reklamace
Reklamace se øídí obèanským zákoníkem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním, na opotøebení zpùsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Pøi reklamaci je nutné dodržet tento postup:
 • O reklamaci nás informujte telefonicky nebo prostøednictvím e-mailu. Zde uveïte jméno, pøíjmení, adresu a dùvod reklamace.
 • Se zbožím musí být vrácena také faktura, bez ní nebude reklamace vyøízena.
 • Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou pøijaty. Náklady na poštovné se nevrací.
Vrácení zboží
 • Zboží je možné nepoužité, nepoškozené, kompletní a v pùvodním obalu do 14 dnù od pøevzetí zásilky vrátit bez udání dùvodu. V tomto pøípadì Vám bude odeètena èástka 5% z ceny zboží z dùvodu pokrytí vzniklých nákladù + cena poštovného. Zboží musí být zcela schopné dalšího prodeje.
 • O vrácení zboží nás informujte telefonicky nebo prostøednictvím e-mailu.
 • Se zbožím musí být vrácena také faktura, bez ní nebude pøevzetí zboží a následné vrácení penìz vyøízeno.
 • Po kontrole stavu a kompletnosti zboží Vám budou peníze vráceny poštovní složenkou (poplatek za poslání peníz, který si úètuje Èeská pošta Vám bude stržen).
 • Vráceny budou pouze uhrazené peníze za zboží, nikoliv poštovné.
 • Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou pøijaty.
Ochrana osobních dat

Veškeré osobní údaje poskytnuté pøi registraci jsou dùvìrné a provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že je neposkytne v jakékoli podobì tøetí stranì, kromì té, která se pøímo podílí na vyøízení objednávky (banka, pøepravce apod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Údaje jsou zabezpeèeny proti zneužití dle zákona a používají se pouze pøi komunikaci s kupujícím.

Provozovatel internetového obchodu má povinnost vymazat registrovaného zákazníka (uživatele) z databáze v pøípadì, že o to písemnì, popø. e-mailem požádá, uchovány zùstanou pouze údaje potøebné pro úèetnictví.

 

Ovìøeno zákazníky HEUREKA.CZ

Vaši spokojenost s nákupem zjišujeme prostøednictvím e-mailových dotazníkù v rámci programu Ovìøeno zákazníky, do nìhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona è. 480/2004 Sb. o nìkterých službách informaèní spoleènosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajù pro úèely zaslání dotazníkù v rámci programu Ovìøeno zákazníky provádíme na základì našeho oprávnìného zájmu, který spoèívá ve zjišování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníkù, vyhodnocování vaší zpìtné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto úèely mùžeme pøedávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou pøi zasílání e-mailových dotazníkù pøedány žádné tøetí stranì pro její vlastní úèely. Proti zasílání e-mailových dotazníkù v rámci programu Ovìøeno zákazníky mùžete kdykoli vyjádøit námitku odmítnutím dalších dotazníkù pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V pøípadì vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


Dìkujeme Vám za pøeètení tìchto obchodních podmínek. Další dotazy rádi zodpovíme e-mailem nebo telefonicky.
Pøejeme Vám pohodu pøi nakupování v klidu Vašeho domova.Reklama: NajduZboží.cz |  Tovar.sk |  Pesiazona.sk 2009-2024 © PiDi Soft |  Odkazy  |  FB